This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Luftfoto visende ejendommen
Skråfoto visende ejendommen
Bygningen set fra Østergade - 1
Bygningen set fra Østergade - 2
Østergade 21

Ejendommen Østergade 21, Vrå er til salg.

Ejendommen består at tre matrikler, som samlet har et areal på 3.463 m², hvoraf de 63 m² er en stiforbindelse til Nygade. Ejendommen husede indtil efteråret 2021 en kommunal daginstitution. Der er ifølge BBR-Meddelelsen et bebygget areal på 487 m², opført i 1980 og ombygget i 1999 og et udhus på 6 m² opført i 1985.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 13, der udlægger området til offentligt formål i form af institutionsbebyggelse. Hvis køber ønsker at benytte arealet til et andet formål, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag. Naboejendommene er omfattet af en kommuneplanramme til boligområde – se bilag.

Der vil i en ny lokalplan forventeligt blive stillet krav om:

  • Bebyggelse udføres i max halvanden etage, med mulighed for to etager i enkelte bygningsafsnit.
  • Bebyggelsen skal opføres med 45 graders sadeltag og kan udføres med kviste, høj trempel, indeliggende tagterrasser og andet, så bebyggelsen reelt udgør to etager.
  • Der bør anvendes rød tegl på tag og facade. Dele af facaden kan være hvidpudset og inddækninger omkring kviste, tagterrasser m.v. kan være zink.
  • Ved etagebebyggelse og tæt-lavt byggeri er det et krav, at bebyggelsens facader forskydes/opbrydes, så der ikke opføres lange sammenhængende bygningskroppe, der vil være fremmedartede for omgivelser.
  • Ny bebyggelse skal mod Østergade placeres i samme afstand som de to nabobygninger til vejskel (ca. 5 meter), og med en grøn forhave mod Østergade.
  • Bebyggelsesprocent sættes til max 30% for åben-lav, max 40% for andet byggeri.
  • Bygningshøjden fastlægges til 8,5 meter.

Grunden udbydes til salg uden mindstepris og sælges til højestbydende. Byrådet har mulighed for at forkaste alle indkomne bud. Hvis Byrådet vælger at sælge til højestbydende, skal ejendommen overtages i år. Datoen fastsættes sammen med køber.

Under salgsmateriale finder du udbudsmaterialet. Vi opfordrer til, at du holder dig orienteret her på side, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud.

Du er velkommen til at kontakte Ulla Borup Guntofte, Grundsalg på telefon 72336773 vedrørende udbuddet eller Line Hesselholt Hansen på telefon 72336772 vedrørende planlægningen.

Ønsker du at byde på Østergade 21, Vrå skal du sende en udfyldt købsaftale med angivelse af dit bud til grundsalg@hjoerring.dk. Vi skal have dit bud senest den 4. oktober 2023 kl. 10.

Vrå

Stationsby med et rigt kulturliv   

Vrå er en stationsby, der ligger mellem Hjørring og Brønderslev, cirka 11 kilometer syd for Hjørring. Der er 30 minutter i bil mellem Vrå og Aalborg.

Detailhandlen er samlet i bymidten omkring Østergade, Mejerigade og Strømgade. Den omfatter dagligvarebutikker og en håndfuld specialforretninger.

Byen afgrænses mod nord af Vråvej, mod vest af Vestre Ringvej, mod syd af Galgebakkevej, mens der ikke er en tydelig vejafgrænsning mod øst. Byens primære adgang, når man kommer fra motorvej eller landevej, er fra nord ad Borupvej. Jernbanen deler byen i en østlig og en vestlig del.

En 3 meter bred øst-vestgående cykelgangsti forbinder byens boligområder, skole og idrætscenter. Stien løber gennem en lavning med Vestre Elbæk, hvor der inden for de seneste år er gennemført et større projekt med udgravning af søer til regnvandshåndtering i forbindelse med separatkloakering af byen.

Vrå Skole og byens børnehaver og vuggestuer flytter i løbet af få år fra sin nuværende placering til et areal ved Idrætscenter Vendsyssel i den sydøstlige del af byen. Byggeriet starter i 2019.

Vrå er kendt for sit rige kultur- og idrætsliv. Ikke mindst på grund af Vrå Højskole, Kunstbygningen og landets første byggelegeplads kaldet Børnenes Jord. Også Idrætscenter Vendsyssel trækker dagligt mange mennesker fra både byen og et større opland på grund af den brede vifte af idrætstilbud.

Mange af byens foreninger har fast mødested på Vrå Højskole, mens andre holder til i Idrætscenter Vendsyssel – også foreninger, der ikke har sport eller idræt på programmet. Endelig tilbyder Uhrenholdts Gaard og Rugbrødsbageriet i byens centrum faciliteter til både organiserede og uorganiserede aktiviteter inden for alt fra træ- og metal håndværk til brygning af øl.

Der bor 2.460 mennesker i Vrå.