This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Arealet markeret på et luftfoto
Sdr. Vråvej 169, Vrå

Ejendommen Sdr. Vråvej 169, 9760 Vrå er til salg.

Ejendommen består af matr.nr. 72 Sdr. Vrå By, Vrå med et areal på 17.500 m². Arealet er beliggende i landzone. Der er ikke landbrugspligt på arealet.

Arealet benyttes pt vederlagsfrit af Vraa og Omegns Jagtforening, hvor de udøver hundetræning. Foreningen har en uopsigelig aftale ind til den 31. december 2023. 

Indkørslen til arealet flyttes længere mod øst, da der forud for salget af arealet etableres en adgangsvej til Vrå Mørtelværk. Vejen udlægges på matrikelkortet i en bredde af 12 meter i princippet som vist på kortet. Den eksisterende vejadgang skal fjernes og tilplantes. Der skal ske tilplantning nord og øst for den nye adgangsvej. Arealet kan senest overtages, når vejen er etableret. Det skal ske senest den 1. august 2022. Beplantningen kan udskydes til det efterfølgende efterår/vinter.

Der pågår arbejde med en lokalplan for området, der udlægger den fremtidige anvendelse til erhvervsformål for virksomheder, der behandler eller genanvender råstoffer. Det er forsat muligt at opretholde eksisterende lovlige forhold på arealet.

Ejendommen har tidligere været brugt som losseplads, men der er ikke stillet krav om oprydning på grunden. En fremtidig ejer overtager forpligtigelsen til oprydning, deponi eller bortskaffelse af den forurenede jord i henhold til myndighedernes anvisninger i forbindelse med fremtidig anvendelse af arealet. 

Ejendommen udbydes til salg uden mindstepris. Byrådet har mulighed for at forkaste alle indkomne bud.

Under salgsmateriale finder du udbudsmaterialet. Vi opfordrer til, at du holder dig orienteret her på side, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud. 

Ønsker du at byde på Sdr. Vråvej 169, skal du sende dit bud til grundsalg@hjoerring.dk. Vi skal have dit bud senest den 18. februar 2021 kl. 10.

Vrå

Stationsby med et rigt kulturliv   

Vrå er en stationsby, der ligger mellem Hjørring og Brønderslev, cirka 11 kilometer syd for Hjørring. Der er 30 minutter i bil mellem Vrå og Aalborg.

Detailhandlen er samlet i bymidten omkring Østergade, Mejerigade og Strømgade. Den omfatter dagligvarebutikker og en håndfuld specialforretninger.

Byen afgrænses mod nord af Vråvej, mod vest af Vestre Ringvej, mod syd af Galgebakkevej, mens der ikke er en tydelig vejafgrænsning mod øst. Byens primære adgang, når man kommer fra motorvej eller landevej, er fra nord ad Borupvej. Jernbanen deler byen i en østlig og en vestlig del.

En 3 meter bred øst-vestgående cykelgangsti forbinder byens boligområder, skole og idrætscenter. Stien løber gennem en lavning med Vestre Elbæk, hvor der inden for de seneste år er gennemført et større projekt med udgravning af søer til regnvandshåndtering i forbindelse med separatkloakering af byen.

Vrå Skole og byens børnehaver og vuggestuer flytter i løbet af få år fra sin nuværende placering til et areal ved Idrætscenter Vendsyssel i den sydøstlige del af byen. Byggeriet starter i 2019.

Vrå er kendt for sit rige kultur- og idrætsliv. Ikke mindst på grund af Vrå Højskole, Kunstbygningen og landets første byggelegeplads kaldet Børnenes Jord. Også Idrætscenter Vendsyssel trækker dagligt mange mennesker fra både byen og et større opland på grund af den brede vifte af idrætstilbud.

Mange af byens foreninger har fast mødested på Vrå Højskole, mens andre holder til i Idrætscenter Vendsyssel – også foreninger, der ikke har sport eller idræt på programmet. Endelig tilbyder Uhrenholdts Gaard og Rugbrødsbageriet i byens centrum faciliteter til både organiserede og uorganiserede aktiviteter inden for alt fra træ- og metal håndværk til brygning af øl.

Der bor 2.460 mennesker i Vrå.